Quang Nghĩa ngày 30/12/2014

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Quang Nghĩa
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 74 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 1,074 (ccq)
Lý do: Mua thêm 1,000 ccq.
Ngày thực hiện: 30/12/2014 (Sẽ nộp tiền ngày 31/12/2014)
———————–

8h20 31/12/2014: Quang Nghĩa đã send tiền. Giao dịch hoàn tất.

Mạnh Cường ngày 26/12/2014

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 39,545 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 51,130 (ccq)
Lý do: Mua thêm 11,585 ccq.
Ngày thực hiện: 26/12/2014 (trước phiên giao dịch).
———————–