Mạnh Cường ngày 26/01/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 51,203 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 51,349 (ccq)
Lý do: Rút phí quản lý – mua thêm 146 ccq.
Ngày thực hiện: 26/01/2015
———————–