Tổng kết tháng 05/2015

Tháng 05/2015
VB Fund    7,453    8,419    12.96%
VNI    562.40    569.56    1.27%
HNX    82.75    83.23    0.58%

Quý 2/2015
VB Fund    6,419    8,419    31.16%
VNI    551.13    569.56    3.34%
HNX    82.27    83.23    1.17%

 

NAV ngày 28/05/2015

Kết quả giao dịch đến ngày  28/05/2015:
Quý 2
VB Fund    6,419    8,118    26.47%
VNI    551.13    572.97    3.96%
HNX    82.27    83.65    1.68%

Tháng 05
VB Fund    7,453    8,118    8.92%
VNI    562.40    572.97    1.88%
HNX    82.75    83.65    1.09%

Quang Nghĩa ngày 28/05/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Quang Nghĩa
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 2,000 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 250 (ccq)
Lý do: Bán 1,750 ccq.
Ngày thực hiện: 28/05/2015 (Trước giờ giao dịch)
———————–
Chậm nhất cuối tuần này, mình sẽ chuyển khoản cho Quang Nghĩa. Khi giao dịch hoàn tất mình sẽ cập nhật lại post này. Thân.

Cập nhật 29/05: Do danh mục VBF hiện đang nắm giữ toàn bộ cổ phiếu trong đà tăng thị trường. Mình quyết định tự ứng trước và đã chuyển khoản cho Quang Nghĩa. Khi nào VBF bán ra có tiền mặt mình sẽ nhận lại tiền sau.

Cập nhật 02/06: Mạnh Cường chuyển tiền đã ứng để mua CCQ. Giao dịch hoàn tất.

NAV ngày 27/05/2015

Kết quả giao dịch đến ngày  27/05/2015:
Quý 2
VB Fund    6,419    8,005    24.71%
VNI    551.13    566.48    2.79%
HNX    82.27    81.72    -0.67%

Tháng 05
VB Fund    7,453    8,005    7.41%
VNI    562.40    566.48    0.73%
HNX    82.75    81.72    -1.24%

Minh Nguyên ngày 26/05/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Minh Nguyên
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 2,806 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 0 (ccq)
Lý do: Bán 2,806 ccq.
Ngày thực hiện: 26/05/2015
———————–
Ngày mai mình sẽ rút tiền và chuyển khoản cho Minh Nguyên. Khi giao dịch hoàn tất mình sẽ cập nhật lại post này. Thân.

27/05/2015: Đã chuyển khoản cho Minh Nguyên. Giao dịch hoàn tất.