Thay đổi CCQ theo NAV mới đầu Quý 3/2015

Mỗi cuối quý, chúng ta sẽ đồng nhất NAV của tất cả các khoản đầu tư dựa theo NAV mới sau điều chỉnh từ những khoản đầu tư đầu quý. Vì vậy, sẽ có sự thay đổi về số lượng CCQ ở một số khoản đầu tư mới (tăng/giảm CCQ) cho phù hợp, cụ thể là:

Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 111,965 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 112,045 (ccq)
Lý do: Tăng 80 CCQ để đồng nhất NAV mới.
Ngày thực hiện: 30/06/2015 (Khoản đầu tư ngày 02/06/2015)

Tổng kết tháng 06 và Quý 2/2015

Tháng 06
VB Fund    8,419    6,699    -20.43%
VNI    569.56    593.05    4.12%
HNX    83.23    84.94    2.05%

Quý 2
VB Fund    6,419    6,699    4.36%
VNI    551.13    593.05    7.61%
HNX    82.27    84.94    3.25%

NAV ngày 24/06/2015

Kết quả giao dịch đến ngày  24/06/2015:
Tháng 06
VB Fund    8,419    7,353    -12.66%
VNI    569.56    590.02    3.59%
HNX    83.23    86.46    3.88%

Quý 2
VB Fund    6,419    7,353    14.55%
VNI    551.13    590.02    7.06%
HNX    82.27    86.46    5.09%

NAV ngày 23/06/2015

Kết quả giao dịch đến ngày  23/06/2015:
Tháng 06
VB Fund    8,419    7,672    -8.87%
VNI    569.56    593.07    4.13%
HNX    83.23    86.75    4.23%

Quý 2
VB Fund    6,419    7,672    19.52%
VNI    551.13    593.07    7.61%
HNX    82.27    86.75    5.45%

NAV ngày 22/06/2015

Kết quả giao dịch đến ngày  22/06/2015:
Tháng 06
VB Fund    8,419    7,822    -7.09%
VNI    569.56    594.08    4.31%
HNX    83.23    87.09    4.64%

Quý 2
VB Fund    6,419    7,822    21.86%
VNI    551.13    594.08    7.79%
HNX    82.27    87.09    5.86%