Mạnh Cường ngày 30/09/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 112,045 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 124,667 (ccq)
Lý do: Mua 12,622 CCQ
Ngày thực hiện: 30/09/2015.

Minh Nguyên ngày 30/09/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Minh Nguyên
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 6,000 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 5,982 (ccq)
Lý do: Giảm 18 CCQ cho khoản đầu tư ngày 25/08 theo NAV mới đầu quý.
Ngày thực hiện: 30/09/2015.

————————
Tên: Minh Nguyên
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 5,982 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 10,000 (ccq)
Lý do: Mua 4,018 CCQ.
Ngày thực hiện: 30/09/2015. (Minh Nguyên sẽ chuyển tiền vào ngày mai 01/10/2015)

NAV ngày 29/09/2015

Ngày 29 – Tháng 09 – Năm 2015
VB Fund    4,047    2,846    -29.68%
VNI    564.75    561.19    -0.63%
HNX    76.90    77.94    1.35%

Quý 3 – Năm 2015
6,639    2,846    -57.13%
593.05    561.19    -5.37%
84.94    77.94    -8.24%

NAV ngày 25/09/2015

Ngày 25 – Tháng 09 – Năm 2015
VB Fund    4,047    4,328    6.94%
VNI    564.75    570.38    1.00%
HNX    76.90    78.67    2.30%

Quý 3 – Năm 2015
VB Fund    6,639    4,328    -34.81%
VNI    593.05    570.38    -3.82%
HNX    84.94    78.67    -7.38%