NAV ngày 17/12/2015

Ngày 17 – Tháng 12 – Năm 2015
VB Fund    2,593    2,585    -0.31%
VNI    573.20    577.11    0.68%
HNX    80.61    79.33    -1.59%

Quý 4 – Năm 2015
VB Fund    3,169    2,585    -18.43%
VNI    562.64    577.11    2.57%
HNX    77.97    79.33    1.74%

NAV ngày 15/12/2015

Ngày 15– Tháng 12 – Năm 2015
VB Fund    2,593    2,308    -10.99%
VNI    573.20    568.00    -0.91%
HNX    80.61    78.90    -2.12%

Quý 4 – Năm 2015
VB Fund    3,169    2,308    -27.17%
VNI    562.64    568.00    0.95%
HNX    77.97    78.90    1.19%

NAV ngày 11/12/2015

Ngày 11– Tháng 12 – Năm 2015
VB Fund    2,593    2,174    -16.16%
VNI    573.20    563.43    -1.70%
HNX    80.61    79.22    -1.72%

Quý 4 – Năm 2015
VB Fund    3,169    2,174    -31.40%
VNI    562.64    563.43    0.14%
HNX    77.97    79.22    1.60%

NAV ngày 09/12/2015

Ngày 09– Tháng 12 – Năm 2015
VB Fund    2,593    2,512    -3.12%
VNI    573.20    565.20    -1.40%
HNX    80.61    79.60    -1.25%

Quý 4 – Năm 2015
VB Fund    3,169    2,512    -20.73%
VNI    562.64    565.20    0.45%
HNX    77.97    79.60    2.09%

NAV ngày 08/12/2015

Ngày 08– Tháng 12 – Năm 2015
VB Fund    2,593    2,674    3.12%
VNI    573.20    574.15    0.17%
HNX    80.61    80.14    -0.58%

Quý 4 – Năm 2015
VB Fund    3,169    2,674    -15.62%
VNI    562.64    574.15    2.05%
HNX    77.97    80.14    2.78%