Category Archives: Giao dịch CCQ

Minh Nguyên ngày 04/01/2016

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Minh Nguyên
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 6,000 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 12,000 (ccq)
Lý do: Mua 6,000 ccq.
Ngày thực hiện: 04/01/2015. (Minh Nguyên sẽ chuyển tiền ngày 05/01)

Minh Nguyên ngày 01/12/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Minh Nguyên
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 4,000 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 6,000 (ccq)
Lý do: Mua 2,000 ccq.
Ngày thực hiện: 01/12/2015. (Trước giờ GD – Minh Nguyên đã chuyển tiền)

Minh Nguyên ngày 30/11/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Minh Nguyên
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 3,000 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 4,000 (ccq)
Lý do: Mua 1,000 ccq.
Ngày thực hiện: 30/11/2015. (Trước giờ GD – Minh Nguyên đã chuyển tiền)

Mạnh Cường ngày 27/11/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 125,417 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 118,475 (ccq)
Lý do: Bán 6,942 ccq – Rút ra 20 triệu.
Ngày thực hiện: 27/11/2015.

Mạnh Cường ngày 12/10/2015

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Mạnh Cường
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 124,667 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 125,417 (ccq)
Lý do: Rút phí quản lý – Mua thêm 750 ccq.
Ngày thực hiện: 12/10/2015.