Minh Nguyên ngày 04/01/2016

VBF thông báo về giao dịch thay đổi số lượng chứng chỉ quỹ:
————————
Tên: Minh Nguyên
Số lượng chứng chỉ quỹ VBF đang nắm giữ: 6,000 (ccq)
Số lượng chứng chỉ quỹ sau khi thực hiện giao dịch: 12,000 (ccq)
Lý do: Mua 6,000 ccq.
Ngày thực hiện: 04/01/2015. (Minh Nguyên sẽ chuyển tiền ngày 05/01)