NAV ngày 17/12/2015

Ngày 17 – Tháng 12 – Năm 2015
VB Fund    2,593    2,585    -0.31%
VNI    573.20    577.11    0.68%
HNX    80.61    79.33    -1.59%

Quý 4 – Năm 2015
VB Fund    3,169    2,585    -18.43%
VNI    562.64    577.11    2.57%
HNX    77.97    79.33    1.74%