NAV ngày 25/09/2015

Ngày 25 – Tháng 09 – Năm 2015
VB Fund    4,047    4,328    6.94%
VNI    564.75    570.38    1.00%
HNX    76.90    78.67    2.30%

Quý 3 – Năm 2015
VB Fund    6,639    4,328    -34.81%
VNI    593.05    570.38    -3.82%
HNX    84.94    78.67    -7.38%